FORRETNINGSBETINGELSER

1. Anvendelsesområde og aftaleparter

De nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle bestillinger via vores webshop, som gennemføres af forbrugere og erhvervsdrivende (kunder).

Kundens aftalepartner er Onlineprinters GmbH, Dr.-Mack-Straße 83, 90762 Fürth, Tyskland.

Hvis den erhvervsdrivende anvender modstridende eller supplerende almindelige salgs- og leveringsbetingelser, gøres der hermed indsigelse mod deres anvendelse. De indgår kun som en del af aftalen, hvis vi udtrykkeligt har givet vores samtykke hertil.
 

2. Kundekonto

Bestillingen i vores webshop foretages via en kundekonto. Registreringsdataene (e-mailadresse, password) opretter du ved din første bestilling. Du vil få tilsendt dit kundenummer sammen med ordrebekræftelsen for din første bestilling.

I din kundekonto finder du dine gemte data og informationer vedrørende dine bestillinger.

Derudover kan du via knappen „Til huskelisten“ ved slutningen af hver produktside gemme dine individuelle produktvalg i din kundekonto og udskrive som et uforpligtende tilbud. Du kan ligeledes gemme produktkonfigurationen med et ”direkte link” og til enhver tid få det vist via dette link til den dagsaktuelle pris.

3. Aftalens indgåelse

Med præsentationen af produkterne i webshoppen giver vi dig et forpligtende tilbud om at indgå en aftale vedrørende de pågældende produkter. Du kan starte med at lægge et produkt uforpligtende i varekurven og til enhver tid kontrollere og rette dine valg, inden du afsender din forpligtende bestilling. Aftalen kommer i stand ved, at du accepterer tilbuddet ved at klikke på knappen ”Køb”. Der er ikke noget krav om minimumbestilling.

Vi gemmer aftaleteksten og sender dig straks bestillingsordren sammen med de almindelige salgs- og leveringsbetingelser og en vejledning om fortrydelsesret via e-mail. Du kan til enhver tid få vist og downloade de almindelige salgs- og leveringsbetingelser i deres aktuelle version på vores webshops sider. Du kan se dine tidligere bestillinger i din kundekonto. De almindelige salgs- og leveringsbetingelser, som var gældende ved købet, gemmes ikke.

Sproget, som er tilgængeligt for aftalens indgåelse, er dansk.

Du finder en oversigt over bestillingsprocessen i vores webshop på Hjælp/FAQ > FAQ > Afgivelse af ordre.

4. Udførelse af trykordren

4.1 Krav til trykdata og trykprodukter

Du skal sikre dig, at trykdataene overholder vores tekniske trykstandarder. De afgørende trykstandarder fremgår af den pågældende produktside. Oplysningerne heri bliver til en del af aftalen.

Trykdataene og de deraf fremstillede trykprodukter må

 • ikke indeholde indhold, som strider mod de lovmæssige bestemmelser, især ved at være af racistisk, fremmedfjendsk, voldeligt, sexistisk eller på anden vis af umoralsk eller forfatningsfjendtlig karakter eller forfølge sådanne mål,
 • ikke krænke tredjemands rettigheder og krav, herunder især ophavsrettigheder, samt
 • ikke føre til, at opfyldelsen af trykordren strider mod sådanne bestemmelser, rettigheder og krav.

I tilfælde af en krænkelse af tredjemands rettigheder på grund af opfyldelsen af en trykordre vil du fritage os for samtlige heraf resulterende krav og skadeserstatningskrav, som gøres gældende imod os, samt for omkostningerne i forbindelse med retsforsvaret mod forelæggelse af dokumentation. Vores ret til at træde tilbage fra aftalen i henhold til pkt. 9.1 berøres ikke heraf.

4.2 Oprettelse og overførsel af trykdataene

Du har forskellige muligheder for at overføre os dine trykdata: Ved at klikke på knappen „Upload“ direkte efter din afgivelse af bestillingen åbnes vores dataupload, hvorigennem du kan overføre dine færdige trykdata til os. Alternativt kan du også overføre trykdataene i vores webshop på et senere tidspunkt ved hjælp af dit ordrenummer via rubrikken Trykfiler > Upload af data. På den måde kan f.eks. også en grafiker overføre trykdataene uden at skulle have adgang til din kundekonto.

Efter at have uploadet trykdataene vælger du filens indhold og modtager derefter en tilbagemelding direkte i Dataupload om, hvorvidt dataene lever op til vores tekniske trykstandarder.

Med et klik på knappen „Gennemfør“ frigiver du dataene til tryk, og vi vil forberede dine trykdata til produktionen. Hvis du frigiver dataene til tryk, selvom du har modtaget en tilbagemelding om, at de ikke opfylder vores tekniske trykstandarder og dette kan forårsage alvorlige mangler ved trykprodukterne, bærer du risikoen for trykprodukternes mangler. Såfremt der i det følgende ikke er bestemt andet, er det ikke muligt at ændre ordrens trykdata efter frigivelsen af dataene til tryk.

Du skal overføre dine trykdata inden for en uge efter aftalens indgåelse. I tilfælde af en forsinket eller udeblevet overførsel af data gælder pkt. 9.1 i nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Alternativt til overførslen af egne trykdata kan du ved udvalgte produkter udforme trykdataene i vores webshop og tilføje dem til varekurven. Disse tildeles automatisk trykordren med bestillingens afslutning. En særskilt upload er herefter ikke længere nødvendig.

4.3 Tilvalg

Ved bestillingen af brochurer og kataloger er det muligt for dig at vælge forsendelsen af præfabrikata til korrektur som betalingspligtigt tilvalg. I dette tilfælde påbegynder vi først produktionen, når du har bekræftet den aftalemæssige tilstand og endeligt frigiver dataene til tryk.

Du har mulighed for at vælge et såkaldt datatjek som betalingspligtigt tilvalg. I forbindelse med datatjekket kontrollerer vi trykdataene med henblik på deres opløsning, beskæring, dataformat og skriftintegration. Vi kontrollerer ikke trykdataene for stavefejl og satsfejl, farvegengivelse eller overholdelse af den maksimale farvepåføring på 300 %. Vi kontrollerer hverken indstillingerne for overtryk eller placeringen af false- og perforationslinjer, idet der her kan gøre sig designmæssige overvejelser gældende. Bemærk venligst, at vi ikke er ansvarlige for forhold, som ligger uden for kontrolomfanget. Du finder yderligere informationer i vores webshop på Trykfiler.

4.4 Udlevering af halvfabrikata

Vi stiller ingen data eller andre halvfabrikata til rådighed, som er fremkommet eller indhentet i forbindelse med vores tjenesteydelser, som f.eks. trykplader.

5. Informationer om udnyttelse af fortrydelsesretten

Erhvervsdrivende indrømmes ingen frivillig fortrydelsesret.

Der gives ingen fortrydelsesret ved levering af varer, som ikke er præfabrikerede og for hvis fremstilling et individuelt valg eller bestemmelse ved forbrugeren er afgørende eller som er entydigt tilpasset efter forbrugerens personlige behov.

I alle øvrige tilfælde indrømmes forbrugeren den lovpligtige fortrydelsesret som beskrevet i vejledningen om fortrydelsesret.

Vejledning om fortrydelsesret

Fortrydelsesret

Du har ret til at træde tilbage fra denne aftale uden begrundelse inden for 14 dage.

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor du eller en af dig angiven tredjemand, dog ikke befragteren, får varerne i fysisk besiddelse.
 

For at gøre brug fortrydelsesretten skal du meddele os (Onlineprinters GmbH, Rudolf-Diesel-Str. 10, Dr.-Mack-Straße 83, 90762 Fürth, Tyskland, telefax: +49 9161 8989-2000, telefon: +45 89886986, service@onlineprinters.dk) din beslutning om at træde tilbage fra aftalen i en utvetydig erklæring (f.eks. ved postbesørget brev, fax eller e-mail). Du kan benytte den vedhæftede standardfortrydelsesformular, men det er ikke obligatorisk.

Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse om udnyttelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Følger af fortrydelse

Hvis du udnytter din fortrydelsesret i denne aftale, refunderer vi dig alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder) uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges du ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen. Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varerne retur, eller du har fremlagt dokumentation for at have returneret varerne, alt efter hvad der er tidligst.
 

Du returnerer varerne eller afleverer dem til os eller til uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor du har informeret os om udøvelsen af aftalens fortrydelsesret. Fristen er overholdt, hvis du returnerer varerne inden udløbet af de 14 dage.

Du afholder selv de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varerne. Du hæfter kun for eventuel forringelse af varernes værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde, de fungerer på.

 

Standardfortrydelsesformular
 

(Hvis du ønsker at gøre din fortrydelsesret gældende, bedes du udfylde nærværende formular og returnere den til os.)

Til Onlineprinters GmbH, Dr.-Mack-Straße 83, 90762 Fürth, Tyskland, telefax: +49 9161 8989-2000, service@onlineprinters.dk

Jeg/vi meddeler herved, at jeg/vi (*) ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med mit/vores købsaftale om følgende varer (*)/levering af følgende tjenesteydelser (*) :

Ordrenummer ____________________

Bestilt den (*) ____________________ / modtaget d. (*) ____________________

 Forbrugerens navn (Forbrugernes navne)  ________________________________________

Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresse)________________________________________

Forbrugerens underskrift (Forbrugernes underskrifter) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir) ____________________

Dato ____________________

(*) Det ikke-relevante udstreges

6. Levering og risikoovergang

6.1 Forsendelsesvej

Vi leverer udelukkende ved forsendelse; det er ikke muligt selv at foretage afhentning. Levering sker til indgangen på bygningen på den anførte leveringsadresse. Informationer om leveringsområdet finder du i vores webshop under Forsendelse > Forsendelsesoplysninger.

6.2 Leveringstider

Vores leveringstider retter sig efter tidspunktet for modtagelsen af trykdataene, produktionstiden og forsendelsens løbetid samt ved brug af betalingsformen forudbetaling efter tidspunktet for betalingens modtagelse. Du kan læse mere detaljeret om leveringstiderne på den respektive produktside. De arbejdsdage, der er nævnt her, er mandagtil fredag, ikke lørdag, søndag og helligdage.

6.3 Risikoovergang og transportskader

For forbrugere gælder: Hvis varer ved leveringen er behæftet med åbenlyse transportskader, skal du straks reklamere over sådanne fejl over for udbringeren og uden ugrundet ophold kontakte os, så vi hurtigt kan tilbyde dig en løsning. Hvis du undlader at foretage reklamation eller tage kontakt, får det ikke konsekvenser for dit krav ifølge loven. Du hjælper os imidlertid med at gøre egne krav gældende over for hhv. fragtføreren og transportforsikringen.

I tilfælde af transportskader gælder for erhvervsdrivende: Risikoen for varens tilfældige undergang og tilfældige forringelse overgår til dig, så snart vi har udleveret varen til den person eller institution, der er bestilt til at udføre forsendelsen. Blandt erhvervsdrivende gælder den gransknings- og påtalepligt, der er opstillet regler for i 377 HGB (den tyske handelslovbog).

7. Priser og betaling

7.1 Prisgyldighed, valuta

Det er priserne på bestillingstidspunktet, der er gældende. Kampagnetilbuds- og rabatkuponer kan ikke indløses efter udløbsdatoen.

Hvis du ønsker at bestille oplag, der overstiger de mængder, der står til udvalg, kan du via vores webshop fremkomme med en uforbindende forespørgsel om praktisk mulighed herfor, pris, bestilling og levering på formularen ”Prisforespørgsel” under rubrikken Kontakt.

Vi fakturerer købesummen i danske kroner, ligesom vi udelukkende accepterer betalinger i danske kroner.

7.2 Forsendelsesomkostninger

Inden for Danmarks grænser leverer vi franko ved standardforsendelse. Nærmere om forsendelsesomkostningernes størrelse ved hhv. andre forsendelsesformer (f.eks. ekspresforsendelse) eller lande kan du læse i vores onlineshop hhv. ud for tilbuddene eller under rubrikken Forsendelse > Forsendelsesoplysninger.

Hvis vi af grunde, som kan tilregnes dig som kunde, foretager fornyet fremsendelse, skal du afholde de dermed forbundne omkostninger. Tilsvarende gælder, hvis leveringsadressen efter aftalens indgåelse ændres efter dit ønske og dette hhv. medfører øgede forsendelsesomkostninger eller giver yderligere omkostninger (f.eks. hvis ændringen sker efter varens afsendelse).

7.3 Betalingsformer og forfald

Det er de ved bestillingen oplyste betalingsformer, der er gældende. Der foreligger ikke noget krav om at bruge en bestemt betalingsform. Du finder alle informationer og gebyrer i vores webshop under rubrikken Forsendelse > Betalingsmuligheder.

Såfremt intet andet er aftalt, forfalder købesummen til betaling ved aftalens indgåelse.

Ved valg af betalingsformen forudbetaling udgør betalingsfristen to uger efter aftalens indgåelse. Du bedes være opmærksom på, at vi først starter produktionen op, når betalingen er modtaget.

8. Fakturering

8.1 Fakturering i elektronisk form

Vi fremsender fakturaen til dig efter varens forsendelse til den ved bestilling oplyste e-mailadresse i elektronisk form i filformatet PDF. Du kan også tjekke fakturaer på din kundekonto. Der foretages ikke fakturering i papirform.

8.2 Ydelsesmodtager

Fakturaer udstedes ifølge det i § 14, stk. 4, UstG (tysk momslov) anførte lydende på det navn, der ved bestilling er blevet oplyst på ydelsesmodtageren. Ønsker om senere ændringer, der ikke skyldes forkert overførsel af adressen, kan ikke imødekommes. Der er derfor ikke muligt at foretage omskrivning til en anden fakturamodtager.

8.3 Leverancer inden for EU

Oplyser du som erhvervsdrivende ved leverancer inden for EU et ugyldigt momsnummer, uden at vi som ordretager selv under iagttagelse af god forretningsskik ikke har kunnet gennemskue dette, skylder du os at betale den til enhver tid gældende momssats af det på fakturaen viste nettobeløb. Risikoen for manglende mulighed for at kontrollere momsnummeret bærer du som kunde, for så vidt dette beror på forhold, som ikke kan tilregnes os. I så fald er vi alt efter, hvad du måtte vælge, berettiget til at udføre leverancen med fakturering af moms eller til først at fortsætte med ekspeditionen af ordren, når det har været muligt at indhente en kvalificeret bekræftelse på, at det af dig oplyste momsnummer er gyldigt.

9. Ophævelsesforbehold, kundespærring

9.1 Ophævelse af aftalen

Vi forbeholder os ret til at hæve aftalen, hvis

 • du trods en rykker på e-mail er bagud med at fremsende dine trykkedata,
 • du trods en rykker på e-mail er i mora med betaling af købesummen,
 • der foreligger kvalificeret mistanke om, at hhv. trykdataene eller det trykte materiale indeholder forbudt indhold som anført i pkt. 4.1, stk. 2,
 • der foreligger kvalificeret mistanke om, at trykordren er afgivet på vegne af en forbudt organisation.

9.2 Spærring af kundekontoen

Vi forbeholder os ret til at spærre din kundekonto permanent for fremtidige bestillinger, hvis der foreligger kvalificeret mistanke om, at hhv. trykdataene eller det trykte materiale indeholder forbudt indhold som anført i pkt. 4.1, stk. 2, eller trykordren er afgivet på vegne af en forbudt organisation. Ordningen ifølge pkt. 4.1, stk. 3, berøres ikke heraf.

10. Ejendomsforbehold

Varen forbliver vores ejendom, indtil betaling er sket fuldt ud.

For erhvervsdrivende gælder supplerende: Vi forbeholder os ejendomsretten til varen, indtil alle fordringer inden for rammerne af en løbende forretningsforbindelse er betalt i fuldt omfang. Du må gerne sælge den af forbeholdet omfattede vare videre inden for rammerne af regulær forretningsvirksomhed; samtlige fordringer, der måtte opstå ved dette videresalg, overdrager du – uafhængigt af, om den af forbeholdet omfattede vare forbindes eller sammenblandes med en ny ting. Du er stadig bemyndiget til at opkræve fordringerne, men vi har dog også lov til selv at opkræve fordringer, for så vidt du ikke lever op til dine betalingsforpligtelser.

11. Håndtering af reklamationer, lovhjemlede garantier
 

11.1 Mangelsansvar over for forbrugere
 

Over for forbrugere gælder lovens bestemmelser om mangelsansvar.
 

11.2 Mangelsansvar over for erhvervsdrivende
 

Over for erhvervsdrivende gælder den lovbestemte mangelsansvarsret med de efterfølgende modifikationer. Lovens bestemmelser om regreskrav ifølge §§ 478, 479 BGB (lov om tysk privatret) berøres ikke heraf.
 

Som aftale om varens beskaffenhed gælder kun vores egne oplysninger, der udgør en integrerende del af aftalen. Levering af op til 5 % mindre end den bestilte mængde eller af mere end denne kan evt. forekomme af tryktekniske grunde. De begrunder ikke nogen mangel.
 

Hvis den leverede ting er mangelfuld, kan vi til at begynde med vælge, om vi vil sørge for efterfølgende opfyldelse ved afhjælpning af manglen (afhjælpning) eller ved levering af en mangelfri ting (omlevering). Vores ret til at nægte at foretage efterfølgende opfyldelse under de lovhjemlede forudsætninger (f.eks. i tilfælde af uforholdsmæssighed ifølge § 439, stk. 4, BGB) berøres ikke heraf.
 

Du skal give os tid og lejlighed i nødvendigt omfang til at foretage den efterfølgende opfyldelse, vi er forpligtet til, især overdrage os den vare, der reklameres over, med henblik på kontrol.
 

Forældelsesfristen for mangelkrav fra erhvervsdrivende udgør et år efter varens aflevering.
 

Ovenstående begrænsninger og fristforkortelser gælder ikke for krav på grundlag af skader, der er blevet forvoldt af os, vores juridiske repræsentanter eller medhjælpere

 • ved tilskadekomst i relation til liv, legeme eller helbred,
 • ved forsætlig eller groft uagtsom pligtforsømmelse samt svig;
 • ved krænkelse af væsentlige aftalemæssige forpligtelser, hvis opfyldelse overhovedet først har muliggjort regulær gennemførelse af aftalen og hvis overholdelse aftalepartneren regelmæssigt må kunne gå ud fra (kardinalpligter),
 • inden for rammerne af et garantiløfte, såfremt det måtte være aftalt,
 • for så vidt der foreligger mulighed for tiltag under produktansvarsloven.

11.3 Håndtering af reklamationer
 

Uagtet vores mangelsansvar ifølge nr. 11.1 og 11.2 i de almindelige salgs- og leveringsbetingelser kan vi i tilfælde af mangelfuld levering tilbyde dig eftertryk, refundering af den betalte købesum, en delvis refundering svarende til den mangelfulde andel eller en værdikupon. Du finder alle informationer i din kundekonto i bestillingsoversigten ud for den pågældende ordre under "Detaljer & handlinger"
 

12. Ansvar

For ansvar på grundlag af skader, der er forvoldt af os, vores juridiske repræsentanter eller medhjælpere, hæfter vi altid i ubegrænset omfang

 • ved tilskadekomst i relation til liv, legeme eller helbred,
 • ved forsætlig eller groft uagtsom pligtforsømmelse,
 • ved garantiløfter, såfremt det måtte være aftalt,
 • over for forbrugere.

Ved krænkelse af kardinalpligter ved let uagtsomhed fra vores, vores juridiske repræsentanters eller medhjælperes side er omfanget af hæftelsen begrænset til den skade, der måtte forudses ved aftalens indgåelse, idet sådan skade typisk må kunne påregnes at indtræde. Kardinalpligter er væsentlige aftalemæssige forpligtelser, hvis opfyldelse overhovedet først har muliggjort regulær gennemførelse af aftalen og hvis overholdelse aftalepartneren regelmæssigt må kunne gå ud fra.

I øvrigt er erstatningskrav udelukket.

13. Ophavsret

Hvis vi inden for ordrens rammer udfører designopgaver, er de værker (skitser, udkast, forstadier til produkter, trykt materiale etc.) beskyttet ved ophavsret. Vi indrømmer dig en simpel, ikke-eksklusiv og ikke-tidsbegrænset ret til at anvende disse i det ved aftalens aftalte omfang og i det ved aftalen aftalte øjemed. Du kan bruge de beskyttede værker til at udforme egne trykforlæg, for så vidt vi står for trykningen. For at opnå videregående brugsrettigheder, især ret til mangfoldiggørelse, udbredelse, offentliggørelse, senderet og ret til videregivelse via billed- og lydmedier, er det påkrævet med særskilt skriftlig aftale, medmindre det er omfattet af det formål, der er aftalt ved aftalen.

14. Erklæring om databeskyttelse

Du finder den udførlige databeskyttelseserklæring i vores webshop under rubrikken Hjælp/FAQ > Juridiske informationer > Beskyttelse af personlige oplysninger.

15. Adfærdskodeks, konfliktmægling

15.1 Adfærdskodeks

Vi har tiltrådt følgende adfærdskodeks:

 • TÜV SÜD s@fer-shopping
 • FSC®, Forest Stewardship Council
 • PEFC, Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes

Du finder alle informationer om disse adfærdskodeks i vores webshop under rubrikken Om os > Certificeret kvalitet.

15.2 Konfliktmægling

Europa-Kommissionen står for en platform til online-konfliktmægling (OK), som du finder under https://ec.europa.eu/consumers/odr. Forbrugere har principielt mulighed for at bruge denne platform til at få konflikter forligt. Vi er ikke forpligtet til og ønsker ikke at deltage i en tvistbilæggelse ved et forbrugerklagenævn.

16. Lovvalg og værneting
 

Hvis du er erhvervsdrivende, gælder tysk ret, idet anvendelse af CISG er udelukket.
 

For aftaler med handlende, offentligretlige juridiske personer eller offentligretlige institutioner gælder som opfyldelsessted og værneting udelukkende vores domicil i 90762 Fürth, Tyskland.

2017-02-01


 

JURIDISK MEDDELELSE

Onlineprinters GmbH

Dr.-Mack-Straße 83 
90762 Fürth
Tyskland
 

E-mail: info@onlineprinters.dk

Telefon: +45 89886986 (på engelsk)

Mandag til fredag: kl. 08.00 - 18.00 undtagen helligdage

Telefax: +49 9161 8989 2000


 

Direktører: Roland Keppler (CEO), Dirk A. Müller (CFO), Christian Würst (CCO)
Handelsregister: Retten i Fürth, Tyskland, HRB 11487
Virksomhedens formål: fremstilling og salg af trykt materiale
Momsnummer: DE814978904
EORI-nummer: DE7046189

Anpartskapital: 25.000 euro

 


 

Ansvarlig ifølge § 55 RStV (overenskomst mellem de tyske delstater om radio og fjernsyn i det forenede Tyskland)/ ansvarlig for offentliggørelsen: Roland Keppler (CEO), Dr.-Mack-Straße 83, 90762 Fürth, Tyskland

Provider: WEBSALE AG, Gutenstetter Straße 2, 90449 Nürnberg, Tyskland, telefon +49 911 63221-0
 

PEU-Kommissionens platform til online-konfliktmægling: https://ec.europa.eu/consumers/odr.  Vi er ikke forpligtet til og ønsker ikke at deltage i en tvistbilæggelse ved et forbrugerklagenævn.

 

BANKOPLYSNINGER

Kontohaver: Onlineprinters GmbH
Bank: Danske Bank

Kontonummer: 0011693636
Regnr: 4383

IBAN: DK05 3000 0011 6936 36 
BIC: DABADKKK

DOWNLOAD AF PDF

Du kan gemme og/eller udskrive denne fil. Klik her for at downloade vores generelle forretningsbetingelser og vilkår som en PDF-fil, der kan udskrives.

Du skal bruge Adobe Reader til at se denne fil. Download programmet gratis her.